Membership Policy

Madde 1: Giriş

 1. İşbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi(“Sözleşme”) ve verius.ai Web Sitesinde (“Web Sitesi”) yer alan diğer kurallar VeriUs Teknoloji Limited Şirketi (“VeriUs”) tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullanıcı’nın, Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi oluştururken işbu Sözleşme’yi onayladığı veya Web Sitesi’nden yararlanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir. Koşulların sizin için uygun olmaması halinde lütfen Web Sitesi’ni ve sunulan hizmetleri kullanmayınız.
 2. VeriUs aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşme’yi Kullanıcılar aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. VeriUs, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi’nde yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi’nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi’nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

Madde 2: Tanımlar

İşbu Sözleşme metni içerisinde;
 1. “VeriUs” VeriUs Teknoloji Limited Şirketi’ni
 2. “Web Sitesi” verius.ai ve tüm alt domainleri
 3. “Kullanıcı” Ad, Soyad, E-posta, kaydı alınarak işbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine bağlantı kodu verilen ve hizmet alan Kullanıcı’yı
 4. “Online Ödeme Sistemi” Kullanıcı’nın Web Sitesi üzerinden alacağı hizmete ilişkin VeriUs.ai ‘a ödemekle yükümlü olduğu ücretlerinin, VeriUs.ai tarafından, işbu Sözleşme’de belirlenen hüküm ve koşullar altında kredi kartı, banka kartı, bankalar tarafından sağlanan, sözleşme süresi boyunca aylık olarak otomatik çekilecek online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Üye’den tahsilini sağlayan sistemi
 5. “Sözleşme” İşbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’ni
 6. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i,
 7. “Ürün” işbu Sözleşme konusu Abonelik Hizmetini ve/veya Web servislerinin kullanımını ifade eder.
 8. “Üyelik” websitesinin ilgili bölümünden “üye” olmak isteyen “kullanıcı” tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunu onaylaması suretiyle kayıt işlemini yaptırması ve VeriUs.ai tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanmasıdır.

Madde 3: VeriUs Tarafından Sunulan Hizmetler

 1. VeriUs.ai, Kullanıcı’nın, içeriklerini kendileri oluşturdukları hizmet, ürün veya hizmet talebi bilgilerinin, kendisine bildirilen içeriğe uygun olarak ve işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Web Sitesi’nde yer almasını sağlar.
 2. VeriUs.ai, VeriUs Teknoloji Limited Şirketi’nin Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi ve sağlayıcısı olduğu bir platformdur. VeriUs.ai hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

Madde 4: Üyelik Sistemi

 1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Kullanıcı, tek bir Üye hesabı üzerinden tek bir API Token (Uygulama Programlama Arayüz Kodu) alarak hizmet almaktadır. Kullanıcı üyelik parolasını ve API Token’ı 3.şahıslar ile paylaşmamalı ve özenle korumalıdır. Üye hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından dolayı doğrudan sorumludur. VeriUs.ai, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.
 2. Kullanıcı Üyelik hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, e-posta, gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. VeriUs.ai, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Kullanıcılar’ın veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Kullanıcı’ya aittir.
 3. Kullanıcı Üyeliğine ilişkin kullanım hakları, üyelik parolası ve API Token başkalarına devredilemez.

Madde 5: Hizmet Talebi Oluşturulması

 1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca Üyelik ekranında talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Üyelik, Üyelik ile beraber kendisine açılan Üye ekranından Hizmet Talebi oluşturabilir.
 2. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için API Token oluşturulup, ödemenin gerçekleşmesi ile API uygulamalarının kullanımının ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.
 3. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

Madde 6 : Ödeme

 1. Hizmet Alanlar kabul ettikleri Teklif’e ilişkin bedelini, VeriUs.ai ‘e Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile diğer ödeme sistemleri vasıtasıyla anında online ödeme yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
 2. VeriUs.ai, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılanlar hariç olmak üzere, sipariş bedellerini fiş veya fatura karşılığında VeriUs.ai ‘e bildirmiş olduğu Teklif üzerinden kendisi Kullanıcı’dan tahsil eder.
 3. Online Ödeme Sistemi’ne VeriUs.ai’e işbirliği yaptığı ödeme kuruluşunun aracı olduğu hallerde; ödeme kuruluşu ile Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasındaki ilişki VeriUs.ai ‘den bağımsız olup ilgili mevzuat gereği öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sorumluluk ilgili ödeme kuruluşuna aittir.
 4. Online Ödeme Sistemi kullanıldığında hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer belgeler, ilgili mevzuat gereği Verius.ai tarafından düzenlenir.
 5. Kullanıcı’nın bildirdiği kredi kartı kendisine ait değilse ve kart sahibi ödemeye itiraz ederse hukuku ve cezai tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 6. Kullanıcı’nın servis bedelini Online Ödeme Sistemi aracılığı ile yaptığı durumda VeriUs.ai, talep edildiği takdirde ücret iadesi yapabilir veya yapılması için anlaşmalı ödeme kuruluşuna talimat verebilir. Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Kullanıcı’ya eksik veya kusurlu ifası, hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Kullanıcı’ya iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.
 7. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde VeriUs.ai yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.
 8. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla VeriUs.ai sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşlarını temsilci olarak atamaktadır. Kullanıcı, aldığı hizmetlere ilişkin ödemeyi yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Online Ödeme Sistemi kuruluşu tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde VeriUs.ai, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Kullanıcı ‘nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

Madde 9: Üye’nin Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk takibini başlatma hakkı bizzat VeriUs.ai’a aittir.
 2. Kullanıcı VeriUs.ai şirketiyle ve Web Sitesi üzerinde yapacağı tüm yazışmalardan bireysel veya tüzel kişilik olarak sorumludur. Bundan dolayı Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresini özenle korumak zorundadır. Kullanıcı şifresini istedikleri anda internet üzerinden değiştirebilirler. Kullanıcı adı ve şifrenin, Kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılması yasaktır. Bu bilgilerin her ne şekil ve surette olursa olsun başkaları tarafından kullanılmasından doğacak her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.
 3. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifresinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Aynı hesaba kısa süre içerisinde veya aynı anda farklı IP’lerden giriş yapılması/yapılmaya çalışılması durumunda VeriUs.ai tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini iptal ve sözleşmesi fesih hakkına sahiptir.
 4. VeriUs.ai tarafından sunulan hizmetlerin/malların bir bütün veya parça parça şeklinde izinsiz olarak çoğaltılamaz, kopyalanamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, yayınlanamaz, satılamaz veya elektronik ortamda diğer bir şekilde bulundurulup kullanılamaz.
 5. Kullanıcı, Hizmet Talebi için yalnız bir Teklifi kabul edebilir. Teklifin kabul edilmesi, Hizmet verildiği takdirde VeriUs.ai’e ödeme yapmak için yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yapıldığı anlamına gelir.
 6. Kullanıcı Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ettiğinde verilen hizmetler için Teklif’te belirtilen tutarı veya öngörülen Sabit Fiyatı ödeyeceğini kabul eder.
 7. Kullanıcı, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, VeriUs.ai’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan VeriUs.ai sorumlu değildir.
 8. Kullanıcı, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, VeriUs.ai in gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.
 9. Bazı hizmetlerin ifa edilebilmesi için resmi makamlardan veya bina yöneticilerinden izin alınması gerekebilir. Veya bazı hizmetler, belirli gün ve saatlere bağlı olarak ifa edilebilir. Hizmet alan, gerekli izinleri sağlayacağını ve sadece öngörülen gün ve saatler için hizmet alabileceğini kabul eder.
 10. 07.04.2015 tarihli ve GVK -98/2015-1 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı sirkülerine göre, temizlik, bahçıvanlık, dadılık gibi hizmetlerin, sürekli olmamak kaydıyla ev, bahçe, apartman gibi ticaret mahalli olmayan yerlerde verilmesi halinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ek 9. Maddesi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan istisna kapsamında, ev hizmetlerinde çalışanlara yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden istisna kabul edilmiştir. Kullanıcı’nın bu kişiler için vergi dairesine herhangi bir bildirimde bulunmasına, ücretten stopaj yapılmasına ve Hizmet Veren tarafından herhangi bir beyanname verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Madde 10: VeriUs.ai’e Verilen Yetkiler

 1. VeriUs.ai sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, söz konusu nedenle VeriUs’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.
 2. VeriUs.ai Veya işbirliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle VeriUs.ai’in Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 3. VeriUs.ai veya işbirliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, Rezervasyon Sistemi kapsamında Hizmet Talebi'ni onaylamadan önce Online Ödeme Sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.
 4. VeriUs.ai, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. VeriUs.ai, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler VeriUs.ai’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.
 5. VeriUs.ai Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [email protected] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.
 6. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde VeriUs.ai, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, VeriUs.ai kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.
 7. Kullanıcılardan Hizmete ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, VeriUs.ai tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. VeriUs.ai ‘in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. VeriUs.ai, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.
 8. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, VeriUs.ai dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.
 9. Kullanıcı, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, VeriUs.ai tarafından yayınlanmış olması Kullanıcı’nın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.
 10. VeriUs.ai hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.
 11. VeriUs.ai, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.
 12. VeriUs.ai işbu sözleşmenin gereklerini yerine getirmek amacıyla almış olduğu önlemleri çoğaltıp değiştirme hakkına sahiptir. Aldığı ve alacağı önlemler için Kullanıcı’dan herhangi bir izin alması gerekmemektedir.
 13. VeriUs.ai Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.
 14. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak VeriUs.ai’de e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.
 15. Kullanıcıların web servisi kullanım kayıtları VeriUs.ai tarafından verilecek olan hizmeti iyileştirilmesi, güvenlik ve servislerin geliştirilmesi, güvenlik hata kontrolü amalarıyla kullanılabilir.

Madde 11: Kullanıcılarla İlişkiler ve İşlemler (Tüm Kullanıcılar)

 1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.
 2. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da VeriUs.ai çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.
 3. Kullanıcılar, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari unvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.  

Madde 12: Web Sitesi İçeriği

Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

 1. VeriUs.ai Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.
 2. VeriUs.ai, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.
 3. Kullanıcı Web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

Madde 13 : Sorumluluk Sınırlamaları

 1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, VeriUs.ai, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.
 2. VeriUs.ai, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.
 3. VeriUs.ai koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 4. VeriUs.ai 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zarardan sorumluluk kabul etmez.
 5. Servisler Bulutta çalışmakta olup Kullanıcılar tarafından buluta yüklenen verilerden VeriUs.ai sorumlu değildir.

Madde 14: Telif Hakkı Politikası

 1. Web Sitesi’nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. VeriUs.ai, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.
 2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı VeriUs.ai ‘a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.
 3. VeriUs.ai ‘a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları VeriUs.ai’e aittir. VeriUs.ai söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. VeriUs.ai, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar

Madde 15: Web Sitesi Üzerindeki İçerik

 1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. VeriUs.ai (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.
 2. Web Sitesi VeriUs.ai kontrolü altında olmayan üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. VeriUs.ai, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.
 3. VeriUs.ai, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:
  • Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;
  • Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;
  • “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;
  • Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;
  • İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;
  • Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;
  • Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);
  • 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;
  • Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;
  • Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;
  • Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;
  • Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,
  • 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,
  • Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve
  • Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

Madde 16: Sözleşmenin İhlali ve Feshi

 1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan VeriUs.ai’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. VeriUs.ai Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

Madde 17: Bilgilerin Saklanması ve Delil Sözleşmesi

 1. VeriUs.ai sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri Kullanıcılar tarafından açık rıza verildiği şekilde saklanacaktır.
 2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda VeriUs.ai’in ticari defter ve kayıtları ile VeriUs.ai sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

Madde 18: Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

 1. Taraflar işbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkları dostane bir şekilde çözemedikleri ve yasal yollara başvurulduğu takdirde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşme’nin tabi olduğu hukuk, Türkiye Cumhuriyeti maddi ve usul hukukudur ve işbu Sözleşme hükümleri Türk hukukuna göre yorumlanacaktır

Madde 19: Yürürlük

Bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara VeriUs.ai tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.