Terms of Service

Bu “Sözleşme”, Alıcı (Tüketici)'nın, mobil cihazındaki uygulama ile işlem yaptığı halleri de kapsamak üzere Satıcı'ya ait www.VeriUs.ai elektronik ticaret internet sitesinde ("İnternet Sitesi") sipariş vererek satın almak istediği ürün/hizmetlerin ("Ürün/Hizmetlerin") Alıcı'ya satışı-teslimi, kullanıma açılması ve diğer hususlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Alıcı, bu Sözleşme'yi İnternet Sitesi'nde onayladıktan sonra sipariş verdiği Ürün ve Hizmetler'in bedeli ve masrafları İnternet Sitesi üzerinden yapılacak ödeme yöntemi ile tahsil olunur.

İşbu Sözleşme’de Alıcı ve Satıcı birlikte “Taraflar” ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: VeriUs Teknoloji Ltd. Şti. (www.VeriUs.ai)
Adres: Sanayi Mah.Teknopark Bulvarı Teknopark 4a Apt.No:1/4a/101 Pendik
Tel: 0216 2700318
Email: [email protected]
  ALICI: Müşterilerin www.VeriUs.ai sitesine üyelik sırasında vermiş oldukları ad/soyad, ticaret unvanı, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.VeriUs.ai web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Sözleşme’de bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine Sözleşme’de satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.VeriUs.ai sitesinde ödeme sayfasında yer alan SİTE KULLANIM ŞARTLARI ve TRANSFER ŞARTLARI bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.Sipariş gerçekleştiği anda Alıcı bu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MAL/HİZMETİN TESLİMİ

Satıcı’nın sunduğu hizmet, Alıcı’nın belirlediği transfer yerine göre yine Alıcı’nın hizmet talep ederken belirlediği şekilde sağlanır.

TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Olası teslimat masrafları Alıcı’ya aittir. Satıcı, sadece ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı Satıcı’ya aittir. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve önceden web sitesinde yer alan TRANSFER ŞARTLARI gereğince ilgili işlem yapılır.

SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.VeriUs.ai adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

HİZMET BEDELİ İADESİ / CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

Alıcı, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Satıcı ile anlaşmasını müteakip 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Süresi içinde Cayma hakkı kullanılmadığı veya ilgili hizmetin kullanılmaya başlanması halinde, cayma hakkı kullanılamaz ve satıcı tarafından herhangi bir şekilde ücret iadesi yapılmaz.Söz konusu hak Rezervasyon Sistemi’nde hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar bulunur. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak [[email protected]] adresine konu başlığında [İptal Talebi] ifadesi ile bildirilmesi gereklidir.

Hizmet Bedeli doğrudan Satıcı’dan talep edilemez. Satıcı yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için işbirliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

durumunda yapılacaktır.

Satıcı, Alıcı ile arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

ÖDEME SİSTEMİNDEN KAYNAKLI MASRAFLAR

Ödeme sistemi ile Alıcı arasında yapılacak hizmet sözleşmelerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden Ödeme Sistemi ve Alıcı doğrudan kendileri sorumludur, Satıcı bu hususların hiçbirinden sorumlu tutulamaz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Alıcı ve Satıcı, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu Sözleşme’deki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. Kullanıcı bilgileri Satıcı tarafından hizmetin sağlanması veya Teklif oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır.

MAL/HİZMETİN BEDELİ

www.VeriUs.ai internet sitesindeki bütün fiyatlar, internet sitesinde veya teyit amaçlı e-postada aksi belirtilmediği sürece, KDV ve diğer bütün vergileri (söz konusu vergilerde yapılacak değişikliklere tabi olmak suretiyle) içerir halde görüntülenmektedir.

Alıcı’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan Sözleşme’nin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı borcunun ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki Sözleşme hükümlerince belirlenir. Para transferi yapılacak bankadan kaynaklanan komisyon kesintileri ve sorumluluğu Alıcı tarafa aittir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın oluşan doğrudan ve dolaylı zararları ödemeyi Kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ-GÖREVLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. Alıcı, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan belgelerde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil bu Sözleşme'de yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi’nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün/hizmeti sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul,beyan ve tahhüt eder. Taraflar işbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkları dostane bir şekilde çözemedikleri ve yasal yollara başvurulduğu takdirde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşme’nin tabi olduğu hukuk, Türkiye Cumhuriyeti maddi ve usul hukukudur ve işbu Sözleşme hükümleri Türk hukukuna göre yorumlanacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Satıcı, Sözleşme konusu Ürünü/hizmeti tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte herbakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.

Kanuna uygun caymalar dahil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami 30 gün içinde Alıcı'ya iade edilir. İade Alıcı'nın Satıcı'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra ALlıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle üç haftayı bulabilmektedir).

Satıcı'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.

Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Satici kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.